اندازه گیری گازهای شریانی خون

گازهای خونی شریانی(ABGs)را معمولا بمنظور بررسی اختلالات تعادل اسید و باز(A-B)ایجاد شده بوسیله اختلال تنفسی و یا اختلال متابولیک دستور داده می شوند.اجزاء پایه ABGs عبارتند از:PH-PaCO2-PaO2-SO2-HCO3-BE
PH : لگاریتم منفی غلظت یون هیدروژن،اسیدیته یا قلیایی بودن مایعات بدن را تعیین می کند.PH کمتر از 7.35 نشان دهنده اسیدوز،یا اسیدوز تنفسی یا اسیدوز متابولیک است.PH بیشتر از 7.45 نشان دهنده آلکالوز،یا آلکالوز تنفسی یا متابولیک است.
PaCO2 : فشار نسبی دی اکسید کربن(PaCo2)،کفایت تهویه آلوئولی را منعکس می کند.هنگامی که آسیب آلوئولی وجود داشته باشد،دی اکسید کربن(CO2)نمی تواند رها شود.دی اکسید کربن با آب ترکیب شده و اسید کرنیک(H2CO3)را می سازد.که موجب وضعیت اسیدی می شود.هنگاهی که بیمار کاهش تهویه آلئولی دارد،PaCO2 بالا می رود،و اسیدوز تنفسی ایجاد می شود.بیماری انسدادی مزمن ریه علت عمده اسیدوز تنفسی است.
هنگامی که بیمار افزایش تهویه آلئولی دارد،(دمیدن CO2 به بیرون با تنفس عمیق و سریع)،PcO2 کاهش یافته و آلکالوز تنفسی ایجاد می شود
PaO2 : فشار نسبی اکسیژن(PaO2) مقدار اکسیژن موجود برای پیوند با هموگلوبین را تعیین می کند.PH،قدرت پیوند اکسیژن و هموگلوبین را تحت تاثیر قرار می دهد، و در PH پایین،اکسیژن کمتری در دسترس هموگلوبین خواهد بود.PaO2 در بیماریهای ریوی نظیر آمفیزم،پنومونی و ادم ریوی،در حضور هموگلوبین غیر طبیعی و در پلی سایتمی کاهش می یابد.
SO2 : اشباع اکسیژن(SO2)درصد اکسیژن موجود در خون است که با هموگلوبین ترکیب می شود.درصد اشباع اکسیژن بطور غیر مستقیم با محاسبه PaO2 و PH یا بطور مستقیم با CO-Oximetry سنجیده می شود.ترکیب اشباع اکسیژن،فشار نسبی اکسیژن و هموگلوبین نشان دهنده اکسیژن رسانی بافتی است.


BE و HCO3 : یون بیکربنات یک ماده قلیایی است که در بر گیرنده بیش از نیمی از کل بافر موجود در خون می باشد.هنگامی که کمبود بیکربنات و دیگر بازها یا افزایش در اسید غیر فرار نظیر اسید لاکتیک وجود داشته باشد،اسیدوز متابولیک ایجاد می شود.اگر فزونی بیکربنات وجود داشته باشد،آنگاه آلکالوز متابولیک ایجاد می شود.
بیکربنات در حفظ و نگهداری PH در محدوده 7.35 الی 7.45 نقش بسیار مهمی بازی می کند.مقدار باز اضافی(BE) غالبا با مقدار بیکربنات چک می شود.باز اضافی کمتر از -2 اسیدوز و بیشتر از +2 آلکالوز است.
عدم تعادل اسید و باز : به منظور تعیین نوع عدم تعادل A-B ،PH،PaCO2،HCO3وBEارزیابی می شوند.PaCO2 تعیین کننده تنفسی و HCO3 و BE تعیین کننده متابولیک بودن وضعیت هستند.مقادیر PaCO2،HCO3 و BE با PH مقایسه می شوند.PH کمتر از 7.35 اسیدوز و بیشتر از 7.45 نشانه آلکالوز است.
تشخیص آزمایشگاهی اسیدوز و آلکالوز تنفسی و متابولیک :
1- اگر PH کمتر از (7.35)و مقدار دی اکسید کربن(PaCO2) بیشتر از (45 mmHg) باشد و یون بیکربنات(HCO3) و BE طبیعی باشند،عدم تعادل A-B و اسیدوز تنفسی است.
2- اگر PH بیشتر از (7.45)و مقدار دی اکسید کربن(PaCO2) کمتر از (35 mmHg) باشد و یون بیکربنات(HCO3) و BE طبیعی باشند،عدم تعادل A-B و آلکالوز تنفسی است.
3- اگر PH کمتر از (7.35)و مقدار دی اکسید کربن(PaCO2) طبیعی باشد و یون بیکربنات(HCO3) و BE کمتر از 24 mEq/L و -2 باشند،عدم تعادل A-B و اسیدوز متابولیک است.
4- اگر PH بیشتر از (7.45)و مقدار دی اکسید کربن(PaCO2) طبیعی باشد و یون بیکربنات(HCO3) و BE کمتر از 28 mEq/L و +2 باشند،عدم تعادل A-B و آلکالوز متابولیک است.
مشکلات بالینی :
اسیدوز تنفسی: بیماران ریوی انسدادی مزمن(آمفیزم،برونشیت مزمن،آسم شدید)سندرم زجر تنفسی،سندرم گلین-باره،بیهوشی،پنومونی
آلکالوز تنفسی : سمیت سالسیلات(مراحل اولیه)،اضطراب،هیستری،تتانی،ورزش شدید(شنا-دو)،تب،هیپر تیروئیدیسم،آمبولی ریوی
اسیدوز متابولیک : کتو اسیدوز دیابتی،اسهال شدید،گرسنگی و سوء تغذیه،شوک،سوختگی ها،نارسایی کلیه،آنفارکتوس میوکاردی حاد
آلکالوز متابولیک : استفراغ شدید،زخم معده،از دست دادن پتاسیم ،تچویز اضافی بیکربنات،نارسایی کبد،فیبروز سیستیک.

اختصاصی سالم باش