تاثیر رنگها بر سلامت و فیزیولوژیک بدن

صانع حکم، طبیعت را به گونه اى طراحى کرده است که محیط اطراف ما خالى از رنگ ها نمى باشد. بشر بدانجا رسیده که تاکنون فهمیده است محیط و رنگ ها رابطه مستقیم با سلامت روح و روان و حتى مکانیزم ها و ارگانیسم هاى بدن دارد و در روند درمان بهبود بیمارى ها، رنگ ها مى توانند نقش به سزایى داشته باشند. در این مقاله سعى شده است با اشاره به تاثیر بعضى از رنگ ها بر سیستم فیزیولوژیک بدن خوانندگان را متوجه اهمیت و نقش بدیهى ترین و جزیى ترین مسایل پیرامونمان بر سلامتشان کند.
رنگ سفید
رنگ سفید در بنیه تمامى طیف ها نهفته و وجود دارد. رنگ سفید متظاهر کننده احساسات، نبوغ و استعدادهاى بالقوه فرد بوده و رنگى است که نبوغ و توانایى هاى فرد را تقویت نموده و براى تمامى بنیه رنگ ها مناسب تشخیص داده مى شود، براى درمان توسط رنگ ها بهتر است با این رنگ شروع شود و با این رنگ نیز پایان یابد.
رنگ سیاه
این رنگ باعث مى شود که احساسات زنانه در افراد به حرکت بیفتد و همین امر باعث مى گردد که در وجودشان انرژى مغناطیسى نیرومندى را حس نمایند. اگر رنگ سیاه در لباس هاى مورد استفاده به وفور مورد استعمال قرار گیرد، باعث مى گردد فرد دچار افسردگى و آشفتگى روحى گردد و روانشناسان که سعى در درمان با رنگ ها دارند سعى مى کنند این رنگ ها را به همراه سفید استفاده کنند. زیرا تاثیرات منفى هر دو رنگ باعث مى شود که حالات متعادلى ایجاد شود و همین امر باعث مى شود فرد از درون آرامش یابد و عدم توازن و تعادل وى نیز از بین مى رود.
رنگ سیاه باعث مى گردد که رفتارهاى ناشى از غیرشعور افراد به نظم سوق پیدا کند براى رسیدن به این نتیجه بهتر است رنگ سیاه را به تمام، بر تن نکنید و حتما پیراهن یا کفش و یا چیزى از لباستان را از رنگ سفید انتخاب کنید.

رنگ قرمز یا سرخ
رنگ قرمز به سبب داشتن انرژى شدید در خود باعث مى گردد که تحرکات و احساسات فیزیکى و عوامل و اسباب فیزیکى خود را بیدار سازد و همین بیدارى آنها را به شدت به فعالیت وا مى دارد. این رنگ مى تواند سرماخوردگى، ناراحتى هاى گردش خون و وجود عفونت در نایژه ها و ریه ها مفید واقع شود وآنها را درمان نماید. اما باید توجه داشت که این رنگ احساسات مربوط به انتقام، کینه، بى منطقى، جسارت و عشق را نیز تهییج مى نماید. اگر مقدار رنگ قرمز بیشتر مورد استفاده قرار گیرد منجر به ناملایمات احساسى و افسردگى هاى ناپایدار مى شود. علاوه بر این باعث افزایش فشارخون در انسان ها نیز مى شود به طور خلاصه رنگ قرمز باعث مى شود که حرارت و دماى بدن انسان بیشتر شود و گردش خون و جریان آن را سریع تر مى سازد و براى افرادى که داراى فشار خون پایینى هستند مفید مى باشد.

رنگ زرد
تاثیرگذارترین نقطه اى که در بدن انسان مى تواند از رنگ زرد متاثر گردد، ذهن آدمى است. تمامى فعالیت هاى ذهنى فرد به وسیله نیروى رنگ زرد به حرکت درمى آید. از طرفى براى از بین بردن ناملایمات و یاس و ناامیدى رنگ زرد مفید واقع مى شود. زیرا نیروى رنگ زرد به فرد امیدوارى به زندگى و نیروى زیستن مى بخشد. به وسیله رنگ زرد، خوش بینى و اعتماد به نفس را در خود افزایش مى دهد. سیستم عصبى، معده، روده و کلیه ها و تمامى جهاز هاضمه تحت تاثیر این رنگ قرار دارند و اگر ناراحتى در آنها ایجاد شود به وسیله رنگ زرد مى توان آن را درمان نمود.

رنگ سبز
مهم ترین نقطه اى که از رنگ سبز متاثر مى گردد، چاکراى قلب است. این حالت باعث مى گردد که ناراحتى هاى قلبى، فشارخون زیاد و یا کم، سردردهاى ناموزون و ناهماهنگ میگرن، بى حالتى و سستى در بدن و همچنین رنگ پریدگى از طریق رنگ سبز درمان مى شود و آنچه که نبایستى در این قضیه فراموش شود این که از رنگ سبز نبایستى در درمان بیمارى هایى از قبیل سرطان و یا بیمارى هاى غده اى از آن استفاده کرد زیرا رنگ سبز باعث مى شود که سرعت رشد و توسعه و پیشرفت هر چیزى افزایش یابد و این رنگ باعث رشد تومورهاى سرطانى شده و بسیار خطرناک است.

رنگ آبى
این رنگ انرژى هاى موجود در بدن را متعادل ساخته و حالت آنتى سیتیک ( گندزدایى) را در بدن نشان مى دهد این رنگ در انتظام بخشى سیستم تنفسى نیز مفید واقع مى شود از طرفى رنگ آبى باعث مى شود که فشارخون بالا کاهش یابد و در رفع ناراحتى ها و بیمارى هاى گلو و حنجره نیز مفید واقع مى شود. استفاده از رنگ آبى در درمان بیمارى هاى مربوط به آسم، آبله مرغان، زردى ویرقان، رماتیسم و بیمارى هاى شایع کودکان بسیار مفید بوده و حتى مانع از بروز بیمارى مى شود. از طرفى این رنگ منجر به افزایش قدرت پیش بینى مى شود و حدس را در افراد افزایش مى دهد و از این جهت رنگ آبى مناسب ترین رنگ برشمرده مى شود. استفاده از رنگ آبى در کنار رنگ هاى گرم باعث مى شود که احساسات هنرى - فکرى فرد افزایش یابد و منبع مربوط به آن به طرز بسیار وسیعى به حرکت درمى آید.

رنگ کبود
رنگ کبود بسى متفاوت تر از سایر رنگ ها، بخش اسکلت و استخوان بندى بدن را تحت تاثیر قرار مى دهد. از لحاظ دیگر باعث مى شود که توکسین هاى موجود در بدن از بین بروند و تاثیرات شگرفى در سیستم فیزیکى و روحى بدن دارد. این رنگ از طرفى حالت گندزدایى و یا آنتى سیتیک را دارد. به همین جهت در میان ساختار فیزیکى و روحى انسان تعادل شگرفى ایجاد مى نماید. انرژى رنگ کبود در درمان انواع بیمارى هاى سرطانى موثر است مخصوصا التهاب و عفونت دنده هاى قفسه سینه و یا جراحت هاى استخوانى بسیار مفید واقع مى شود. از سویى استفاده از رنگ کبود باعث مى شود که انسان ها رویاهاى زیاد مشاهده نمایند و به خاطر این که سیستم عصبى و مغز را تحت تاثیر قرار مى دهند باعث مى شود که انسان ها در تداعى خاطرات گذشته موفق گردند و در درمان رفع بیمارى فراموشى نیز مفید واقع مى شود.