اهمیت اندازه گیری آدرنوکورتیکوتروپیک

ACTH یا کورتیکوتروپین که در هیپوفیز پیشین ذخیره میشود و تحت تاثیر CRH هیپوتالاموسی و کوتیزول پلاسمایی مترشحه از کورتکس آدرنال ترشح میگردد. مکانیسم فیدبک منفی ترشح ACTH را کنترل میکند. زمانیکه کوتیزول پلاسما پایین است ACTH ترشح میشود و زمانیکه کوتیزول پلاسما بالاست ترشح ACTH مهار میگردد.
استرس ایجاد شده بوسیله جراحی ،عفونتها،آسیب فیزیکی و عاطفی سطح ACTH را افزایش میدهد.سطح ACTH الگوی روزانه ای را دنبال میکند، اوج آن در صبح و کمینه آن در اواخر عصر یا زمان خواب است. دو آزمایش سرکوب ACTH و تحریک ACTH ممکن است برای تشخیص منشاء مشکل بالینی (هیپوفیزی یا کورتکس آدرنالی) بکاررود.
• آزمایش سرکوب ACTH: برای این آزمایش یک کورتیزول سنتتیک قوی ،دگزامتازون، بمنظور سرکوب کردن تولید ACTH داده میشود.حال اگر مقدار خیلی بالایی جهت سرکوب ACTH لازم باشد بیماری منشاء هیپوفیزی دارد،مثل تومور هیپوفیز( عامل ترشح کننده مقدارزیادی (ACTH.اما اگر کورتیزول پلاسما با سرکوب ACTH همچنان روبه افزایش باشد علت میتواند افزایش عملکرد کورتکس آدرنال (سندرم کوشینگ) باشد. سرکوب کردن ترشح ACTH هیپوفیز فعال بیش از حد غده آدرنال را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.
آزمایش تحریک ACTH: برای این آزمایش ،ACTH(COSYNTROPIN) تجویز میشود،و سطح کورتیزول پلاسما باید در طی یک ساعت دو برابر شود.اما اگر سطح کوتیزول پلاسما بهمان میزان بماند یا کاهش یابد عدم کارایی غده آدرنال علت بیماری است (بیماری آدیسون). بمنظور بررسی کاهش عملکرد هیپوفیز داروی متی راپون برای مسدود کردن تولید کورتیزول داده میشود که در نتیجه منجر به افزایش در ترشح ACTH میگردد.اگر سطح ACTH افزایش نیابد مشکل، عدم کارایی هیپوفیز است.


• مقادیر طبیعی:
از ساعت 7 تا 10 صبح 8 تا 80 پیکو گرم بر میلی لیتر؛ سطوح خیلی بالا در صبح زود رخ میدهد.
ساعت 4 بعد از ظهر : 5  تا 30 پیکوگرم بر میلی لیتر.
از ساعت 10 بعد از ظهر تا نیمه شب: 10 > پیکو گرم بر میلی لیتر؛ کمترین سطح در زمان خواب رخ میدهد.

• نتایج کاذب آزمایشگاهی:
- کاهش سطح : هایپرپلازی قشر غده آدرنال ، سرطان غده آدرنال ،کاهش فعالیت هیپوفیز.تاثیردارو:استروئیدها(کورتیزون،پردنیزون،دگزامتازون)،استروژن ،آمفتامین ها ، الکل.
- افزایش سطح: استرس(تروما،خواه فیزیکی خواه عاطفی)،بیماری آدیسون(کاهش عملکرد آدرنال)،نئوپلاسم هیپوفیز،جراحی، مواد تب زا(پیروژن)،بارداری.تاثیر دارو: متی راپون،وازوپرسین،انسولین.

• روش کار:
- منع غذا و مایعات لازم نیست. ممکن است رژیم کم کربوهیدرات برای 24 ساعت قبل از آزمایش در خواست شود.
- 5 تا 7 میلی لیتر خون وریدی را در لوله آزمایش پلاستیکی سر-بنفش یا لوله آزمایش پرچایلد سر- صورتی جمع آوری کنید. لوله را سریعا  در یخ قرار دهید و به آزمایشگاه بفرستید. خون نباید درتماس با شیشه قرار گیرد. اگر لوله شیشه ای بکار برده شده سریعا سانتریفوژ کرده و به لوله آزمایش پلاستیکی انتقال دهید.
- از آنجاییکه یک آزمایش تنها ممکن است گمراه کننده باشد آزمایشات بشتری باید انجام داد.
- اگر کم کاری آدرنال مشکوک باشد نمونه خون در زمان اوج یعنی صبح زود گرفته میشود و زمانیکه پرکاری آدرنال مشکوک است نمونه خون درزمان کمینه یعنی عصر گرفته میشود.اگر که آزمایش صبح روز بعد تکرار میشود نمونه خون باید در همان زمانیکه نمونه اول گرفته شده است گرفته شود.
- در صورت امکان استرس و فعالیت را برای 8 تا 12 ساعت قبل از آزمایش محدود کنید. داروهایی  از قبیل کورتیزون را تا بعد از آزمایش محدود کنید.

• عوامل تاثیر گذار:
استرس و فعالیت فیزیکی. جمع آوری نمونه در لوله شیشه ای . جمع آوری نمونه در ساعات مختلف روز و عدم درج این نکته.

توجه:
- ترس ممکن است منجر به علائم جسمی شود که نتایج را تحت تاثیر میگذارد.
- استروئید ها ترشح ACTH را افزایش میدهند.