اهمیت بالینی آلانین آمینو ترانسفراز

آلانین آمینو ترانسفراز، آنزیمی است که اساسا در سلولهای کبدی یافت میشود و در تشخیص تخریب سلولهای کبدی موثر است.همچنین در مقادیر کم در قلب،کلیه و عضله اسکلتی یافت میشود.
سطوح ALT سرم نسبت به آنزیم ترانس آمینار مشابه ،AST، میتواند بیشتر باشد. در مورد التهاب حاد کبدی  و آسیب کبدی ناشی از مواد شیمیایی  سطح سرمی ALT به 200 تا 4000 واحد بر لیتر می رسد.
ALT درتمایز بین یرقان ناشی از بیماری کبدی و یرقان همولیتیک بکار می رود. در مورد یرقان، سطوح ALT سرم با منشاء کبد می تواند بیشتر از 300 واحد باشد؛ درموارد خارج کبدی سطوح ALT میتواند کمتر از 300 واحد باشد.
سطوح ALT سرم معمولا پیش از ظهور یرقان افزایش می یابد. سطح ALT غالبا با سطح AST بمنظور اهداف تشخیصی مقایسه میگردد. درنکروز کبد و هپاتیت حاد ALT بطور مشخص از AST افزایش بیشتری دارد، در حالیکه AST درنکروز میوکاردیال(آنفارکتوس حاد میوکارد) ، سیروز ، سرطان کبد ، هپاتیت مزمن ،و تجمع خون در کبد افزایش بیشتری دارد.سطح ALT در نکروز میوکاردیال طبیعی است یا قدری افزایش میابد.سطح ALT نسبت به AST  درموارد کبدی آهسته تر به حالت طبیعی بر میگردد.
• مقادیر طبیعی:
- بزرگسالان: 10-35 واحد بر لیتر؛4-36 واحد بین المللی بر لیتر در دمای 37 درجه.در جنس مذکر ممکن است قدری افزایش مشاهده شود.
- بچه ها و نوزادان: میتواند تا دو برابر بیشتر از بزرگسالان باشد.
- نوزاد پیش رس:ممکن است قدری بیشتر از بزرگسالان باشد.
- کودکان: مشابه بزرگسالان

مشکلات کاذب اندازه گیری آنزیم:
- کاهش سطح: ورزش ،تاثیر دارو: سالیسیلات .
- افزایش سطح: بیشترین افزایش :هپاتیت حاد(ویروسی)،نکروز کبد(مسمومیت شیمیایی یا دارویی)
- افزایش نسبی: سیروز، سرطان کبد،نارسایی احتقانی قلب،مستی ،الکلیسم حاد.

• روش کار:
- 3 تا 5 میلی لیتر خون وریدی را در لوله آزمایش سر-قرمز جمع آوری کنید.از همولیز جلوگیری کنید چراکه RBC ها غلظتهای بالایی از ALT دارند.
- منع غذا و مایعات لازم نیست

• عوامل تاثیر گذار:
همولیز خون نتایج نادرست بدست میدهد. آسپرین باعث کاهش و یا افزایش ALT سرم میگردد.

• توجه:
- افزایش سرمی ALT بالای (2000<   واحد ) میتواند نشان دهنده نکروز کبد ناشی از عوامل سمی یا هپاتیت حاد ویروسی باشد.
- ALT شاخص بهتری برای آسیب کبد است و سطح آن نسبت به  AST درنکروز کبد و هپاتیت حاد بیشتر است.
- اگر که یرقان وجود داشته باشد و سطح سرمی ALT طبیعی باشد یا تنها اندکی افزایش داشته باشد دلیل یرقان کبد نیست.